Bomber

Dasha

Oxana

Hazel

Indyra

INDYRA vom Henkersteg

Indyra

WT: 13.06.2017

ZB-Nr: 245445

Herz 1
HD B2
Spondylose

Vater: Wildthing vom Igneshof (Willi)

Mutter: Oxana Sidarta